PDT med Idose®

SpectraCures system med IDOSE® har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient, tack vare:

  • Individualiserad dosimetri - Tekniken kan potentiellt minska risken för ofullständig behandling och göra behandlingsresultatet oberoende av vävnadsvariationer. Detta är tack vare att ljusdosen från varje individuell optisk fiber övervakas i realtid tillsammans med andra behandlingsrelaterade parametrar, så att dosen från varje optisk fiber kan justeras under behandlingens gång.
  • Säkerhet - Invärtestumörer kan behandlas med SpectraCures teknik utan de risker som förknippas med till exempel joniserande strålning.
  • Noggrannhet - SpectraCures system med IDOSE® ger en riktad behandling eftersom PDT-effekten endast uppstår i det område där ljusdosen levereras.
  • Precision - Skador på vävnad som omger behandlingsområdet kan potentiellt minimeras genom SpectraCures system med IDOSE® eftersom det är möjligt att övervaka och justera ljusdosen från varje individuell optisk fiber.

Behandlingarna kan anpassas till varje patients specifika tumörförutsättningar med stor noggrannhet vilket leder till att oönskade biverkningar minimeras samtidigt som eftersträvad behandlingseffekt i tumören optimeras. Andra fördelar med tekniken är att inga direkt konkurrerande system finns - patienter kan behandlas vid upprepade tillfällen vid behov - samt att behandlingen lämpar sig som komplement till andra behandlingsformer.

SpectraCures behandling

Treatment - Step 1

00:00 – 00:15
Proceduren inleds med att IDOSE® läser in ultraljudsbilder av prostatan.

Treatment - Step 2

00:15 – 00:30
Utifrån ultraljudsbilderna genererar IDOSE en 3D-modell av prostatan.

Treatment - Step 3

00:30 – 01:00
Med vägledning av ultraljudsbilder förs tunna nålar med optiska fibrer in i prostatan och placeras i de positioner IDOSE® tillhandahållit i sin behandlingsplanering.

Treatment - Step 4

01:00 – 02:00
Ljusleveransen inleds. Under behandlingen justerar IDOSE® behandlingsparametrarna i realtid för säker dosleverans av laserljuset till tumören.